O działalności leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Placówki Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzące działalność medyczną funkcjonują w ramach  struktury o nazwie Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW (CDL Caritas AW).

Dyrektorem Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW  jest  Barbara Czarnocka.

W skład Centrum wchodzi 5 Ośrodków Działalności Leczniczej (ODL):

W placówkach medycznych Caritas AW świadczone są usługi:

W latach 2011 – 2014 placówki lecznicze prowadzone przez warszawską Caritas zostały poddane daleko idącym procesom restrukturyzacyjnym (autor i implementator – Barbara Czarnocka). Procesy te przebiegały dwuetapowo i dwugałęziowo. W pierwszym etapie z istniejących placówek medycznych utworzono 5 przedsiębiorstw leczniczych, w drugim skonsolidowano całą działalność leczniczą, prowadzoną przez Caritas AW w ramach jednego przedsiębiorstwa leczniczego – Centrum Działalności Leczniczej – w którego skład poszczególne zakłady weszły jako jednostki organizacyjne. Obok przekształceń organizacyjno-prawnych wynikających z Ustawy o działalności leczniczej (przekształcenia organizacyjno- prawne w przedsiębiorstwa lecznicze), wprowadzono istotne zmiany w systemie zarządzania procesem pracy, dzięki czemu uzyskano wymierną poprawę jakości świadczonych usług. W placówce stacjonarnej – Ośrodku Działalności Leczniczej w Warszawie – realizującej świadczenia całodobowo – zmiany były wprowadzane zgodnie z założeniami normy sektorowej EN 15 224: 2012 (PN 15 224:2013 pod hasłem Pacjent w centrum uwagi).

Założenia:

  • orientacja na pacjenta, jego bezpieczeństwo, godność, zapewnienie prywatności i intymności w procesach leczenia i pielęgnacji;
  • identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim.
  • podejście systemowe do zarządzania, zwiększenie efektywności poprzez zdefiniowanie procesów (leczenia, pielęgnacji, opieki i działań im towarzyszących)
  • ciągłe doskonalenie organizacji pracy poprzez działania podejmowane przez przywództwo;

W ramach rozpoznania ryzyka personalnego i wynikających z niego zagrożeń został wprowadzony 3- zmianowy system pracy (odejście od systemu 12- godzinnego). Rozpoczęto cykl medycznych szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń psychologicznych dla personelu z udziałem zewnętrznych podmiotów. Stworzono system wprowadzania nowych pracowników z wyznaczeniem liderów w poszczególnych grupach zawodowych.

W ramach doskonalenia jakości opieki wprowadzono zarządzanie procesowe, ustandaryzowano procedury, wprowadzono imienne znakowanie odzieży pacjentów, zamontowano parawany międzyłóżkowe, doposażono placówkę w sprzęt audiowizualny wspomagający opiekę psychologiczną i terapię zajęciową.